Obrázek7
Obrázek24
Kreativní svět
Obrázek28
ŠKOLA
Obrázek35
Obrázek36
Obrázek39
Obrázek40
Obrázek41
Obrázek42
Obrázek43
Obrázek44
Obrázek45
Obrázek47
Obrázek48
Obrázek49
Obrázek50
Obrázek51
Obrázek52
ARTESIA voda z hlubin » Sanitace

Sanitační prostředek Beercleaner 02 Active 1kg

Sanitační prostředek Beercleaner 02 Active 1kg
Kyselý sanitační roztok, který rozpouští pivní kámen a účinně omezuje jeho tvorbu. Vhodný k sanitaci nápojových cest pivo, víno, nealko.
Popularita Popularita
Výrobce
Kód položky SAN16659
Cena bez DPH 135,15 Kč.
DPH 0 %
Cena s DPH 135,15 Kč.
  • Podrobný popis
Použití Kyselý sanitační roztok. Vysoce účinný, uspokojuje nejvyšší požadavky na čistotu pivních a ostatních nápojových vedení potravinářských uživatelů. Rozpouští pivní kámen a účinně omezuje jeho tvorbu. Sanitační kapalina je bez zápachu, silně dezinfekční účinek. Sanitační kapalina není založena na bázi chlóru, ale na bázi aktivního kyslíku. Vhodný k sanitaci nápojových cest pivo, víno, nealko. Obsahuje: peroxodisíran draselný, kyselina orthofosforečná Dávkování: doporučujeme 2% (5%) roztok přípravku podle stupně znečištění a způsobu aplikace. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže Pokyny pro bezpečné zacházení: P280 Používejte ochranné rukavice z nitridového kaučuku/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře P333+ P313 PŘI PODRÁŽDĚNÍ KůŽE NEBO VYRÁŽCE: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P308+313 PŘI EXPOZICI nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal na místě pro sběr nebezpečného odpadu. Prodejní cena za 1ks.