Obrázek1
Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek11
Obrázek13
Obrázek14
ŠKOLA
Obrázek18
ÚKLID PROFI » NANO-technologie » NANO zpevňovače

Hydrofobní zpevňovač kamene - CSProtect v rozprašovači 1L.

Hydrofobní zpevňovač kamene - CSProtect v rozprašovači 1L.
je určen ke zpevnění všech druhů nasákavého kamene, narušených povětrnostnimi nebo mechanickými vlivy, a jako následná prevence vůči těmto vlivům. Hydrofobní učinek zárověň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného kamene, a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Aplikuje se na čistý, suchý a soudržný povrch, nejlépe nástřikem, možno i válečkem nebo nátěrem. Consolidátor je vhodný na staré i nové povrchy. Provedené ošetření má vynikající odolnost vůči UV záření, životnost až 15 le
Popularita Popularita
Výrobce
Záruka 24 měsíců
Kód položky NANO500102
Cena bez DPH 590,00 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 713,90 Kč.
  • Podrobný popis
Nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obli- čejový štít.P302+ P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. Prodejní cena za 1ks.