Obrázek4
Obrázek7
Obrázek22
Obrázek23
Obrázek24
Obrázek26
Kreativní svět
Obrázek28
ŠKOLA
Obrázek29
Obrázek30
DROGERIE » Technické kapaliny » NANO-technologie » NANO čističe a odstraňovače

Odstraňovač starých nátěrů, barev, GRAFITTU CP Remover 4,5kg

Odstraňovač starých nátěrů, barev, GRAFITTU CP Remover 4,5kg
Skladem u dodavatele - CP Remover je vysoce účinný gelový odstraňovač silikátových, olejových, glyceroftalátových, suříkových barev a graffiti, nátěrů proti rezavění, barev na bázi vosku, zinkové nebo olovnaté běloby, ochranných nátěrů na dřevo. Nežádoucí vrstvy barev a laků odstraní CP Remover ze všech typů minerálních podkladů - vápenných omítek, betonu, přírodního i umělého kamene, cihel, keramiky, dřeva, železa, skla a většiny umělých hmot. CP Remover je vodou ředitelný, při používání se ne
Popularita Popularita
Výrobce
Kód položky NANO600117
Cena bez DPH 1 849,50 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 2 237,90 Kč.
  • Podrobný popis
NÁVOD NA POUŽITÍ : Před použitím je nutné provést zkoušku odstraňovače na skrytém místě povrchu, který má být ošetřen. Při manipulaci s přípravkem je nezbytné používat ochranné brýle a rukavice - je leptavý. Přípravek dobře promíchejte. Aplikujte na suchý podklad při teplotě od +5°C do +50°C. Nanášejte rovnoměrně po ploše umělým štětcem (přírodní vlákna přípravek rozloží). Spotřeba: 0,300 – 2 kg/m2 dle počtu vrstev a tlouštky odstraňovaných nátěrů Nechte působit do úplného rozvolnění a odlepení nátěru - 60 minut až několik hodin (i 48 h) podle typu, stáří a tloušťky nátěru. Působení přípravku můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu. Vrstvu nátěru odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem vody nebo tlakovou vodou. Po úplném odstranění povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, abyste odstranili poslední zbytky bazických složek. CP Remover nepůsobí na zpolymerizované syntetické pryskyřice - polyuretan, epoxy, polyester, leštidla na parkety. Nepoužívat na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník. Na některých druzích dřeva (dub, buk) přípravek způsobuje změnu zabarvení. Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku. Prodej tohoto produktu je možný pouze dospělým osobám, Osobám mladším 18 let nebude dopravcem vydán!! Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 Zabraňte styku s očima, kůží a oděvem. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchnětě ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nakládání s odpady: Nespotřebované zbytky a znečištěné nádoby odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu (kód 200115). Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci (kód 150102) Prodejní cena 1ks.