Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek13
Obrázek14
ŠKOLA
Obrázek18
Obrázek22
Obrázek23
Obrázek24
Obrázek26
Obrázek27
ÚKLID PROFI » NANO-technologie » NANO čističe a odstraňovače

Odstraňovač na rez, oxidy kovů MO Remover 500 ml.

Novinka
Odstraňovač na rez, oxidy kovů MO Remover 500 ml.
MO Remover je vysoce aktivní čistič a odstraňovač skvrn způsobených korozí a kovovou oxidací z minerálních povrchů. Je šetrný k podkladu a biologicky odbouratelný. Nemění vzhled povrchu. Složení: Kapalná směs detergentů a kyselin. Nehořlavý, netoxický, bez zápachu. Funkce: účinně odstraňuje rez a oxidy kovů ze stavebních materiálů - betonu, přírodních kamenů (včetně měkkých hornin), imitací kamene, terasa, keramiky, klinker apod.
Popularita Popularita
Výrobce
Záruka 24 měsíců
Kód položky NANO600111
Cena bez DPH 140,80 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 170,37 Kč.
  • Podrobný popis
NÁVOD NA POUŽITÍ MO REMOVER: Příprava povrchu: Odstraňte volné nečistoty z povrchu. Před použitím proveďte test čističe - aplikací odstraňovače na malém skrytém místě (zvláště u leštěného mramoru). Teplota při aplikaci: vzduchu a materiálu od +5 do +40°C Spotřeba: 50 - 200 ml/m2 v závislosti na stupni znečištění. Aplikace: Přípravek nanášejte postřikem, válečkem nebo štětcem rovnoměrně v dostatečném množství podle savosti povrchu. Nechte působit cca 10 - 20 minut. Poté očistěte mechanicky kartáčem a zbytky čističe důkladně omyjte vodou! Při silném znečištění postup opakujte až do úplného vyčištění. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+ P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou- li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. Prodejní cena 1ks.