Obrázek4
Obrázek7
Obrázek13
Obrázek14
Obrázek22
Obrázek23
Obrázek24
Obrázek26
Obrázek27
Kreativní svět
Obrázek28
ŠKOLA
ÚKLID PROFI » NANO-technologie » NANO čističe a odstraňovače

Odstraňovač mechu, řas a zelených povlaků MA Remover 500 ml

Novinka
Odstraňovač mechu, řas a zelených povlaků MA Remover 500 ml
je účinný tekutý likvidátor mechů, lišejníků, řas a jiných nežádoucích organických nečistot ze stavebních materiálů - beton, keramika, přírodní i umělý kámen, asfalt, dřevo, sklo. Použití: Je určen pro ruční, nízko a vysokotlaké čištění. V jediném úkonu velmi rychle čistí a renovuje podklad. MA Remover nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Složení: Vodný roztok povrchově aktivních látek. Bezbarvý, nehořlavý, netoxický, bez zápachu. Složení: Kapalná směs detergentů a kyselin.
Popularita Popularita
Výrobce
Kód položky NANO600107
Cena bez DPH 82,35 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 99,64 Kč.
  • Podrobný popis
NÁVOD NA POUŽITÍ CL REMOVER: Příprava povrchu: Před aplikací odstraňte z povrchu volné nečistoty a vysoký mechový porost (pro snížení spotřeby přípravku). Povrch před samotným čištěním navlhčete vodou. Před vlastní aplikací doporučujeme odzkoušet odstraňovač na malém skrytém místě. Spotřeba: 100 - 250 ml/m2 v závislosti na stupni znečištění. Teplota při aplikaci: vzduchu a materiálu od +5 do +40°C Aplikace: Přípravek nanášejte rovnoměrně na vlhký povrch v dostatečném množství podle savosti povrchu. Lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste na materiál a nechte působit cca 10 - 20 minut. Poté zbytky čističe důkladně omyjte nejlépe tlakovou vodou (v případě následní impregnace povrchu)! V případě potřeby postup opakujte až do úplného vyčištění. Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vyplá- chněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. Prodejní cena 1ks.