Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek13
Obrázek14
Obrázek22
Obrázek23
Obrázek24
Obrázek26
Obrázek27
Kreativní svět
Obrázek28
ŠKOLA
ÚKLID PROFI » NANO-technologie » NANO Isopropylalkohol + etanol

Líh technický, Denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu v kanystru 5L.

NovinkaDoporučujeme
Líh technický, Denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu v kanystru 5L.
Líh technický je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu. Používejte dle návodu na obalu nebo k použití příslušného spotřebiče. produkuje plamen s vysokou výhřevností - 27Mj/kg Při práci s hořlavinami dodržujte bezpečnostní předpisy a dbejte zvýšené opatrnosti. více info: www.technicky-lih.cz
Popularita Popularita
Výrobce
Kód položky NANO700110
Cena bez DPH 362,50 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 438,63 Kč.
  • Podrobný popis
Složení: ethanol >94% CAS: 64-17-5; isopropanol<3% CAS: 67-63-0; ethyl methyl keton <3% CAS: 78-93-3; denatonium benzoát <1% CAS: 3734-33-6 Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící pěnu, CO2, hasící prášek, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu ! Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu. Prodejní cena 1 ks.