Obrázek1
Obrázek2
Obrázek4
Obrázek7
Obrázek11
Obrázek13
Obrázek14
ŠKOLA
Obrázek18
ÚKLID PROFI » NANO-technologie » NANO Isopropylalkohol + etanol

Isopropanol, isopropylalkohol, IPA 99,9% v kanystru 5 l.

Isopropanol, isopropylalkohol, IPA 99,9% v kanystru 5 l.
MÁ VYNIKAJÍCÍ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ ÚČINKY, ROZMRAZUJE LED A ODSTRAŇUJE VLHKOST. NENARUŠUJE MATERIÁLY A BEZE ZBYTKU SE RYCHLE ODPAŘUJE. Isopropanol - isopropylalkohol je široce použitelná kapalina na bázi alkoholu - jako rozpouštědlo pro oleje, alkaloidy, gumu a pryskyřice, odmrazovací prostředek pro kapalná paliva a dehydratační činidlo.
Popularita Popularita
Výrobce
Záruka 24 měsíců
Kód položky NANO700107
Cena bez DPH 422,50 Kč.
DPH 21 %
Cena s DPH 511,23 Kč.
  • Podrobný popis
Isopropylalkohol je bezbarvá hořlavá kapalina s alkoholickým zápachem, má těkavé účinky. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící prášek, hasící pěnu, CO2, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu. Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu Prodejní cena 1 ks.